مشتریان کاویان شیمی از جمله شرکت‌های فعال و مطرح دارویی و غذایی کشور می باشند.

 و بیش از 40 شرکت مطرح دارویی و غذایی کشور…